Regulamin sklepu

Regulamin z dnia 15.06.2021 r. zawierania umów drogą elektroniczną w serwisie internetowym fixcare.me

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług korzystania z Serwisu będącego własnością DIAGNOMEDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: aleja Władysława Reymonta, nr 52, warszawa, kod 01-842, wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    numer KRS: 0000747760, REGON: 381239310, NIP: 1182180220

§1 Definicje

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.fixcare.me oraz w formie aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć Umowę o wykonanie Badań Laboratoryjnych oraz Konsultacji oraz Diet Medycznych zakup produktów typu suplementy diety oferowanych przez Usługodawcę. Badania laboratoryjne są wykonywane przy współpracy Spółek współpracujących na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach.

Administrator/Usługodawca - DIAGNOMEDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: aleja Władysława Reymonta, nr 52, warszawa, kod 01-842, wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    numer KRS: 0000747760, REGON: 381239310, NIP: 1182180220 odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem, wsparcie  techniczne Serwisu oraz dystrybucję zamówień  złożonych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu www.fixcare.me

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Portalu, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie https://fixcare.me/strona/12-regulamin .

Spółka współpracująca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z którą Usługodawca zawarł oddzielną umowę i za pośrednictwem której Użytkownicy mogą korzystać z Usług w ramach Umowy.

Placówka/Punkt Pobrań – jednostki prowadzone przez Spółki współpracujące, wskazane na stronie internetowej Serwisu www.fixcare.me

Identyfikator zamówienia– indywidualny numer przypisany do określonego Zamówienia wybranego przez Użytkownika przesłany w Użytkownikowi w sposób określony niniejszym Regulaminem

Konsultacja – pisemny raport przygotowany przez Dietetyka omawiający stan zdrowia Użytkownika oraz przedstawiający zalecenia i wskazówki żywieniowe w leczeniu choroby i profilaktyce zdrowotnej.

Dieta medyczna – usługa przygotowania jadłospisu dieto-terapeutycznego realizowana w ramach Umowy za pośrednictwem Portalu.

Potwierdzenie transakcji – dokument zawierający Identyfikator zamówienia, uprawniający Użytkownika do wykonania Badań laboratoryjnych, albo do wykonania Badań laboratoryjnych wraz z ich Konsultacją.

Konto – spersonalizowany, przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Portalu, w szczególności niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji/Autoryzacji, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiający m.in. przegląd zawartych Umów za pośrednictwem Serwisu.

Hasło – utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), określony przez Użytkownika, umożliwiający Rejestrację i Autoryzację na Portalu.

Login - nieutajniony ciąg znaków, określony przez Użytkownika, umożliwiający Rejestrację i Autoryzację na Portalu.

Podmiot Leczniczy – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności leczniczej lub lekarz, pielęgniarka, którzy wykonują zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 przedmiotowej ustawy, który jednocześnie jest Spółką współpracującą.

Rejestracja/Autoryzacja – Czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika z Portalu.

Umowa – stosunek prawny regulujący zasady korzystania z Portalu, zawarty pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będący podstawą świadczenia Usługi.

Usługa – odpłatne świadczenie na rzecz Użytkownika, dokonywane w granicach i za pośrednictwem Portalu

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Siła wyższa - zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Usługodawcy, które uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Użytkownik lub Usługodawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych; na okres działania siły wyższej obowiązki Usługodawcy wynikające z Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

Polityka Prywatności - zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych w ramach Umowy.

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 ze zm.).

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 683 ze zm.)

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika wyrażone za pomocą funkcjonalności Portalu, wskazujące na: ilość i rodzaj Usługi dostępnej na Portalu w chwili wyrażania oświadczenia woli, cenę, miejsce wydania towaru, dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy w zakresie zakupu Usługi o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.

Diagnostyka – Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500,00 zł

Dietetyk – osoba udzielająca świadczenia w ramach Konsultacji

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, zasady korzystania z Portalu oraz zasady zawierania Umów.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług na nim dostępnych jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oraz jego postanowień.
 4. Użytkownik może wysłać prośbę o usunięcie Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: kontakt@drdiagnoza.com.

§3 Zakres Usług

 1. Usługodawca, za pośrednictwem Portalu, świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, w skład których wchodzą, możliwe do wyboru przez Użytkownika, następujące komponenty:
  1. Dieta medyczna
  2. Badania Laboratoryjne
  3. Konsultacja
  4. Suplementy
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia procesu Rejestracji/Autoryzacji i potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w §6

§4 Umowa na korzystanie z Usług

 1. Świadczenie usług następuje na podstawie Umowy, z zastrzeżeniem §2 ust 2. Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w drodze złożenia Zamówienia na Portalu oraz po dokonaniu akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Konta na Portalu, w sposób określony w §2 ust. 4 Regulaminu.

§5 Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z Portalu, po uprzednim spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera stacjonarnego, komputera przenośnego lub urządzenia mobilnego o parametrach technicznych (moc obliczeniowa, karta graficzna, ekran itp.) umożliwiających płynne odtwarzanie treści Portalu;
  2. powyższe urządzenia muszą być połączone z siecią Internet;
  3. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
  4. posiadanie adresu email;
  5. wypełnienie wymaganych do realizacji Zamówienia formularzy dostępnych na Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Umową oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:
  1. ochrony danych pozwalających na zalogowanie się do konta przed osobami trzecimi,
  2. aktualizacji danych podanych podczas procesu Rejestracji/Autoryzacji,
  3. podawania na Portalu prawdziwych danych,
  4. powstrzymania się od zamieszczania treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy osób trzecich
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność i dobra osobiste innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu, archiwizowaniu, udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  7. niestosowania oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu lub oprogramowania umożliwiającego bezprawne pozyskanie danych osobowych
  8. niewysyłania reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskaniem klientów,
  9. nierozsyłania wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych,
  10. korzystania z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 4. Usługodawca podejmie wszelkie starania celem zapewnienia stałego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu. Możliwe są jednak przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w szczególności problemami technicznymi, niedostępnością systemów informatycznych, problemami technicznymi Spółek współpracujących lub niespełnieniem przez Użytkownika warunków technicznych dla korzystania z Portalu, w tym braku dostępu do Internetu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu.
 6. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania funkcjonalności komunikacyjnych Portalu w sytuacji działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Spółek współpracujących lub osób trzecich, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z przyczyn wyżej wymienionych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę do zablokowania Konta Użytkownika.
 7. Usługodawca poinformuje stosowne organy państwowe o działaniach Użytkownika naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 8. Użytkownik może korzystać z zasobów Portalu wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego.

§6 Rejestracja/Autoryzacja Użytkownika

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie.
 2. Rejestracja jest dobrowolna.
 3. Konto może zostać założone wyłącznie przez pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu utworzenia Konta w Serwisie należy:
  1. wejść na stronę Serwisu;
  2. wypełnić formularz rejestracyjny podając dane, o których mowa w §7 ust. 4 pkt. a);
  3. wpisać login i hasło;
  4. zaakceptować Regulamin Portalu oraz Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies.
 5. Proces Rejestracji/Autoryzacji wymaga potwierdzenia tożsamości przez Usługodawcę za pośrednictwem Podmiotu Medycznego będącego Spółką współpracującą.
 6. Potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonuje pracownik lub osoba działająca w imieniu Spółki współpracującej będącej Podmiotem Leczniczym.
 7. Użytkownik, który w celu złożenia Zamówienia założył wcześniej Konto w Serwisie, loguje się do Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła służących do zalogowania się przez Użytkownika na jego Konto.
 8. Konto założone przez Użytkownika w Serwisie umożliwia korzystanie z niego, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może w takim przypadku wymagać podania przez Użytkownika dodatkowych danych, w szczególności w celach związanych ze składaniem i realizacją Zamówień.

§7 Zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia na Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Przed finalizacją pierwszego zamówienia Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpłatnej procedury rejestracyjnej, o której mowa w §6 Regulaminu.
 3. Użytkownik wybiera Usługę lub Produkt w Serwisie.
 4. Użytkownik, po wybraniu Usługi, dokonuje realizacji Zamówienia poprzez następujące działania w Serwisie:
  1. Użytkownik loguje się do Serwisu, a jeżeli uprzednio nie dokonał rejestracji, o której mowa w §6  - dokonuje rejestracji podając dane:
   1. Dla zakupu badań: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL, numer telefonu.płeć.
   2. Dla zakupu konsultacjilub diety medycznej: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
   3. Dla zakupu suplementów diety lub innych produktów wymagających dostawy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.
  2. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w §6, na podany adres mail Usługodawca wysyła do Użytkownika potwierdzenie utworzenia Konta.
  3. Jeśli zakup dotyczy badań, użytkownik wybiera z dostępnej w Serwisie listy lub mapy Punkt Pobrań, do którego chce się udać, aby wykonać badania.
  4. Użytkownik, który dokonując wyboru Usługi, o której mowa w §7 ust. 3 wybiera Konsultację lub Dietę medyczną pomija krok wyboru Punktu Pobrań.
  5. Użytkownik dokonuje opłaty za zamówienie przez system szybkich płatności Przelewy24.pl
  6. Po dokonaniu płatności Usługodawca, pod wskazany przez Użytkownika numer telefonu sms (jeśli zakup dotyczy badań) oraz na adres email wysyła informację o pomyślnie zakończonej transakcji zakupu.
 5. Dla poszczególnych komponentów Usługi, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, ich realizacja przebiega dodatkowo w sposób przedstawiony w §7 ust. 6,7,8.
 6. Dla Użytkownika dokonującego zakupu Badań laboratoryjnych wykonywanych przy współpracy z Diagnostyka:
  1. Wysłana wiadomość sms, o której mowa w §7 ust. 4 pkt. f) Regulaminu, jest podstawą do weryfikacji pacjenta w Spółce współpracującej będącej Podmiotem Leczniczym
  2. Weryfikacja Użytkownika w Podmiocie Leczniczym odbywa się za pomocą niepowtarzalnego kodu zamówienia zawartego w wiadomości sms oraz na podstawie okazanego dowodu osobistego
  3. Wynik badania, w formacie PDF, przesyłany jest na Konto Użytkownika o czym zostaje powiadomiony wiadomością sms na wskazany przez siebie numer telefonu
  4. Dane osobowe Użytkownika oraz wyniki badania są przesyłane za pośrednictwem protokołu HL7 (informatyczny standard medyczny) dzięki integracji informatycznej serwisu drdiagnoza.com z systemem Diagnostyki
  5. Wyniki badań, o których mowa w §7 ust. 6 dostępne są na Koncie Użytkownika w zakładce „Wyniki Badań”
 7. Dla Użytkownika dokonującego zakupu innych usług niezwiązanych z Badaniami laboratoryjnymi:
  1. Po zakupie i otrzymaniu potwierdzenia transakcji Użytkownik za pomocą stosownej zakładki "Portal Pacjenta" w Serwisie dokonuje zlecenia dietetykowi zamówionej Usługi poprzez wypełnienie ankiety oraz ewentualne zamieszczenie wyników badań
  2. W ramach Usług związanych z wykonywaniempracy przez dietetyka,Użytkownik może skorzystać z jej czterech wariantów:
   1. Konsultacja dietetyczna online
   2. Konsultacja dietetyczna pisemna
   3. Konsultacjaw gabinecie dietetyka
   4. Plan żywieniowy
  3. Zakres wariantów, o których mowa w punkcie powyżej, dostępny jest na stronie www.fixcare.me
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z przesyłką produktów fizycznych realizowaną za pośrednictwem firm kurierskich.

§8 Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkownika niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające, w szczególności z:
  1. naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  2. przerw w świadczeniu usług wynikających z konieczności konserwacji systemu, usunięcia zakłóceń, wprowadzania zmian, a także przyczyn niezależnych od niego, w tym w szczególności o których mowa w §5 ust. 4
  3. podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji w zasobach Serwisu,
  4. bezprawnego podania danych osób trzecich,
  5. błędów świadczeń medycznych oraz działań bezpośrednio z nimi związanych, udzielonych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Spółkę współpracującą w sytuacji, gdy błąd świadczenia jest efektem Siły wyższej,
  6. utraty danych Użytkownika, wynikających z okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
  7. braku dostępu do Serwisu wywołanego konfiguracją sprzętu Użytkownika, niespełniającą wymogów określonych w Regulaminie,
  8. ujawnienia danych zamieszczonych wSerwisie instytucjom państwowym w związku z prawnie usprawiedliwionym zawezwaniem do ich ujawnienia przez ww. instytucje,
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Okoliczności, o których mowa w §7  ust 1 i 2 nie będą stanowiły naruszenia Umowy przez Usługodawcę i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec niego.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania, m. in. za:
  1. prawdziwość podawanych danych oraz prawo dysponowania tymi danymi,
  2. działania osób trzecich, które weszły w posiadanie danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika na skutek zaniedbań Użytkownika w zakresie ochrony tychże danych,
  3. niestosowanie się i podejmowanie działań lub zaniechań sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

§9 Zasady zabezpieczania urządzeń przez Użytkowników

 1. Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje urządzenie, na którym korzysta z Portalu oraz dostęp do Portalu zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  1. Urządzenie powinno mieć włączoną automatyczną blokadę ekranu (w przypadku urządzeń mobilnych) lub automatyczne wylogowanie (w przypadku komputerów)
  2. Urządzenie powinno wymagać konieczności zalogowania z podaniem hasła alfanumerycznego a w przypadku urządzeń mobilnych odblokowania kodem PIN lub odblokowania hasłem graficznym lub odblokowania przy pomocy zabezpieczenia biometrycznego
  3. Dostęp do Portalu zabezpieczony jest przy pomocy indywidualnego loginu oraz hasła (alfanumerycznego). Tych danych nie można udostępniać osobom trzecim
 2. W przypadku utraty urządzenia wymienionego w ust. 1 Użytkownik Portalu zobowiązany jest do wysłania tej informacji na adres email: kontakt@fixcare.me

§10 Reklamacje

 1. W przypadku gdy Portal lub Usługa nie działa w sposób określony w Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email: kontakt@fixcare.me
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi zwrotnej na adres, z którego przysłano reklamację, chyba, że Użytkownik w treści reklamacji wskazał adres odmienny.
 4. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń co do sposobu działania Serwisu lub wykonywania Usługi.
 5. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień a czas ich udzielenia nie przedłuża okresu rozpoznawania reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i wysyła informację zwrotną o decyzji jej dotyczącej na adres, o którym mowa w §9 ust. 3.

§11 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych dobrowolnie w trakcie procesu Rejestracji/Autoryzacji oraz wobec Spółek współpracujących w ramach wykonywania Usługi jest DIAGNOMEDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: aleja Władysława Reymonta, nr 52, warszawa, kod 01-842, wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    numer KRS: 0000747760, REGON: 381239310, NIP: 1182180220
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest wyrażeniem zgody na świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz bezpośrednią.
 3. Świadoma zgoda pozwala na przetwarzanie przez Administratora danych podlegających szczególnej ochronie, o których mowa w Art. 9 RODO, dotyczących stanu zdrowia.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania Rejestracji/Autoryzacji Użytkownika.
 6. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem urządzeń mobilnych i komputerów lub poczty elektronicznej w celu umożliwienia korzystania z Usług.
 7. Użytkownik zgodnie z RODO wyraża zgodę na przetwarzanie zaznaczając stosowne pole (tak zwany checkbox) podczas Rejestracji lub Autoryzacji.
 8. Zgoda zawiera informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi zgodnie z RODO, z którymi może zapoznać się przed wyrażeniem zgody.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków związanych z Przetwarzaniem danych osobowych w ramach świadczenia Usług przez Administratora znajdują się z treści Polityki prywatności znajdującej się na stronie www.fixcare.me.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju funkcjonalności dostępnych na Portalu, w szczególności w sytuacjach rozwiązania umowy o współpracy ze Spółką współpracującą lub wynikających ze zmian przepisów prawa, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu/Umowy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu/Umowy w każdym czasie.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu/Umowy, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników w drodze wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkowniów lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może rozwiązać Umowę sposób określony w §2 ust. 4 Regulaminu. Brak złożenia przez Użytkownika powyższego oświadczania w podanym terminie oznaczać będzie akceptację nowej wersji Regulaminu.
 5. Wszelkie problemy techniczne związane z korzystaniem z Portalu Użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres e-mail: kontakt@fixcare.me.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług i Portalu w sposób określony w §2 ust. 4
 7. Poprawa parametrów Usługi (w szczególności dokładności wyników) nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu i nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy z Usługodawcą przez Użytkownika.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie www.fixcare.me.© Poradnia medyczno - dietetyczna online fixcare.me. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Systemy dedykowane Friqtechnology.com.